Privacy verklaring

Lengkeek respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Het verwerken van uw gegevens is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens
Voor de behandeling van zaakgebonden dossiers verwerken wij, door onze opdrachtgevers of op ons verzoek door uzelf aan ons verstrekte, persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), polisgegevens en/of bankrekeningnummer. In de contacten met onze medewerkers kunnen uw gegevens worden getoetst op juistheid en/of volledigheid. Deze gegevens worden opgenomen in onze operationele database en er wordt een dossier gevormd. Alle personen die namens Lengkeek van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Al deze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding. Informatie uit onze dossiers wordt zonder toestemming van belanghebbende(n) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht worden. Alle zaakgebonden dossiers, en daarmee ook de daarin vastgelegde persoonsgegevens, worden na de wettelijke bewaartermijn vernietigd. De in de database opgenomen informatie blijft beschikbaar voor raadpleging.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden. Ook het Burgerservicenummer (BSN) is een bijzonder persoonsgegeven omdat het een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is. Wij maken geen gebruik van bijzondere persoonsgegevens voor de behandeling van zaakgebonden dossiers.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens hebben wij gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (v/h CBP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. U vindt onze melding onder meldingsnummer 1316760 in het openbaar register op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dienstverlening door derden
Soms schakelen wij externe deskundigen/geassumeerden in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de behandeling van onze zaakgebonden dossiers. Lengkeek blijft in deze gevallen verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Het gebruik van deze website
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie is bedoeld voor de optimalisatie van onze website. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, om een volgend bezoek te vereenvoudigen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Internetsites van derden
Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit privacy statement is daarop niet van toepassing. Lengkeek draagt geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van onze website, en dus ook de tekst van dit privacy statement, kunnen door ons worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, bijv. met betrekking tot onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Dit privacy statement is opgemaakt en gepubliceerd in mei 2018.

uValue is een platform mede ontwikkeld door Lengkeek.